โรคภูมิแพ้ (Allergy) คืออะไร เกิดจากอะไร รักษาโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ (Allergy) โรคภูมิแพ้เกิดจาก รักษาโรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้คืออะไร

            โรคภูมิแพ้ หรือโรคแพ้ (Allergy) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการ ภูมิแพ้ (Allergen) ซึ่งธรรมชาติสารเหล่านี้อาจไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้กับคนปกติทั่วไป
โรคภูมิแพ้มักจะเกิดกับใคร

           โรคภูมิแพ้เกิด ได้ทุกเพศทุกวัย เด็กอายุ 5 ถึง 15 ปี มักพบว่าเป็นบ่อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรคแสดงออกหลังจากได้รับ “สิ่งกระตุ้น” มานานเพียงพอ อย่างไรก็บางคนอาจเริ่มเป็นโรคภูมิแพ้ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้

Read moreโรคภูมิแพ้ (Allergy) คืออะไร เกิดจากอะไร รักษาโรคภูมิแพ้

แนวข้อสอบม.1 เข้าโรงเรียนรัฐบาล วิชาสังคม


แบบทดสอบวิชาสังคม สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล
แนวข้อสอบนี้ประกอบไปด้วยการทดสอบด้าน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์

ความยากสำหรับนักเรียนที่จะเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ 7 ใน10

 

OpenPassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ข้อใดจัดเป็นปฏิจจสมุทรบาท 24 ประการ
สมาธิ
นิพพาน
อนิจจัง
มรรค
2.ประเทศพม่าได้รับศาสนามาจากประเทศใด
เนปาล
ไทย
อินเดีย
ศรีลังกา

3. การจะบรรลุนิพพานต้องรู้หลักธรรมใด
สงสางวัฏ และ อวิชชา
อริยสัจ4 และ ทาน
ปฏิจจสมุทรบาทและตถาตา
ไตรลักษณ์และอนัตตา

Read moreแนวข้อสอบม.1 เข้าโรงเรียนรัฐบาล วิชาสังคม

แนวข้อสอบม.1 เข้าโรงเรียนรัฐบาล วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล
แนวข้อสอบนี้ประกอบไปด้วยการทดสอบด้าน ทักษะไวยากรณ์พื้นฐาน(เรื่องประโยค) ทักษะการอ่าน คำราชาศัพท์ คำสมาส

Openpassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ข้อใดเป็นคำสมาสแ

ละอ่านออกเสียงต่อเนื่องกลางคำ
จุลินทรีย์
ธรรมชาติ
ธาตุอาหาร
อุดมสมบูรณ์
2.คำในข้อใดไม่จัดเป็นคำสมาส
ปัจจัย
อุตสาหกรรม
บรรยากาศ
เกษตรกรรม

3. “พระกุณฑล”หมายถึงสิ่งใด
กำไล
เข็มขัด
ตุ้มหู
สายสร่้อย

4. ข้อใดไม่ควรใช้ ภาษาพูด
เมื่อเขียนจดหมายหาเพื่อน
เมื่อกล่าวสุนทรพจน์
พูดกับเพื่อน
พูดกับพ่อแม่

Read moreแนวข้อสอบม.1 เข้าโรงเรียนรัฐบาล วิชาภาษาไทย